Thông báo về việc hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ (thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Danh sách file