Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023