Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro
Quy trình quản trị rủi ro

Xây dựng danh mục đầu tư là sự cân bằng giữa rủi ro và thành quả, vì vậy quản trị rủi ro là một trong những phần quan trọng nhất của quản lý danh mục đầu tư. Không chỉ kiểm toán nội bộ và chuyên viên quản lý danh mục đầu tư mà các nhân viên của Fides (Việt Nam) đều tham gia trực tiếp / gián tiếp vào các bước quản trị rủi ro này. Vì vậy, chúng tôi đang vận hành các quy trình quản trị rủi ro để nắm bắt điểm tối ưu nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Quản trị trước rủi ro
  • Kiểm tra sự tuân thủ / hướng dẫn trước khi giao dịch chứng khoán
  • Xây dựng danh mục cho từng loại tài sản (cổ phiếu, trái phiếu)
Quản trị rủi ro
  • Giám sát hiệu suất và các yếu tố rủi ro tổng thể
  • Giám sát hướng dẫn quản lý (quy định, hạn chế)
Quản trị sau rủi ro
  • Phân tích hiệu suất quản lý và phản hồi
  • Xem lại và cập nhật các nguyên tắc