Ngày 27/5/2016 Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SL cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu là: 47.500.000 cổ phiếu, chiếm 21.67% vốn điều lệ.

Ngày 27/5/2016 Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu là: 47.500.000 cổ phiếu, chiếm 21.67% vốn điều lệ.

Danh sách file