Ngày 19/10/2015, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long đã hoàn thành việc bán 3.000.000 cổ phiếu của công ty Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Ngày 19/10/2015, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long đã hoàn thành việc bán 3.000.000 cổ phiếu của công ty Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trước giao dịch là: 3.000.000 cổ phiếu chiếm 6.21% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch là: 0 cổ phiếu.

Danh sách file