Ngày 16/06/2016 Công ty Cổ phần Quỹ Thăng Long không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ngày 16/06/2016 Công ty Cổ phần Quỹ Thăng Long không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trước giao dịch là: 47.500.000 cổ phiếu chiếm 21.67% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên: 46.500.000 cổ phiếu DLG. Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là: 1.000.000 cổ phiếu DLG.

Danh sách file