KẾT QUẢ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin kết quả họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022