GIỚI THIỆU

HỢP ĐỒNG UỶ THÁC ĐẦU TƯ

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư

“Đầu tư cổ phiếu Việt Nam” đòi hỏi phải có kinh nghiệm đầu tư
và năng lực thu thập thông tin.

 

  • Cùng với FIDES – một công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, Fides (Việt Nam) sẽ thay mặt cho các Nhà Đầu Tư thực hiện đầu tư cổ phiếu.
  • Căn cứ theo Hợp đồng Ủy thác đầu tư, Fides (Việt Nam) sẽ thay mặt cho Nhà Đầu Tư (khách hàng) xác định cổ phiếu, tỷ trọng đầu tư, thời điểm đầu tư và giao dịch đặt lệnh với công ty chứng khoán.
  • Fides (Việt Nam) chỉ được phép thay mặt Nhà Đầu Tư quản lý tài sản. Tài khoản chứng khoán đứng tên Nhà Đầu Tư nên mọi kết quả phát sinh từ việc đầu tư đều thuộc sở hữu của Nhà Đầu Tư.

 

 

 

CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA FIDES (VIỆT NAM)

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
Date 28/04/2023
Date of contract : 30/06/2020
NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC
Date 28/04/2023
Date of contract : 30/06/2020