Công ty CP Quản lý Qũy Thăng Long thông báo mời quý cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2019

Công ty CP Quản lý Qũy Thăng Long thông báo mời quý cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2019

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file