Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long thông báo về việc thay đổi nhân sự có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ làm việc tại Công ty, bổ nhiệm nhân sự kiểm soát nội bộ

Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long thông báo về việc thay đổi nhân sự có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ làm việc tại Công ty, bổ nhiệm nhân sự kiểm soát nội bộ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Danh sách file