Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01/08/2014 – 31/07/2017 theo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/08/2014

Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01/08/2014 – 31/07/2017 theo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/08/2014.

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file