Công bố thông tin ký kết Thỏa thuận kiểm toán của Quỹ FBF cho năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc ký kết Thỏa thuận kiểm toán Quỹ FBF cho năm tài chính 2022