Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) đã được kiểm toán.

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)