BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN )

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.