BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ (ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT)

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của công ty quản lý quỹ (đã được soát xét)