Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.