Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ FVEF ra công chúng

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc nhận giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ FVEF ra công chúng