Thông báo về việc đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng 16.22%  cổ phần của Cổ đông Công  ty. Cụ thể như sau :

–        Bên chuyển nhượng : Công ty TNHH Carpa Investment Holdings

–        Bên nhận chuyển nhượng : Ông Nguyễn Hồ Nam

Danh sách file