Thông báo thay đổi mẫu dấu

Công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo thay đổi mẫu con dấu của công ty theo giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 01126/2020/ĐKMCD

Danh sách file