Thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2, ngày 10/7/2019

Thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2, ngày 10/7/2019′

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file