Thông báo hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 từ ngày 31/5/2019 sang ngày 8/6/2019

Thông báo hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 từ ngày 31/5/2019 sang ngày 8/6/2019

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file