Thông báo chấm dứt HĐLĐ với người có Chứng chỉ hành nghề

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc chấm dứt HĐLĐ với người có Chứng chỉ hành nghề