Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) thông báo bổ nhiệm bà: Trương Thị Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 22/05/2020

Danh sách file