Theo Quyết định số 656/QĐ-UBCK , ngày 6/7/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long vào kiểm soát đặc biệt

Theo Quyết định số 656/QĐ-UBCK , ngày 6/7/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long vào kiểm soát đặc biệt

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file