Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty.

Danh sách file