Nhận giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC-UBCK

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc đã được UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC-UBCK cấp ngày 13/06/2023