Ngày 13/10/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc bán 500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Ngày 13/10/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc bán 500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file