Ngày 12/10/2019 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long họp ĐHĐCĐ bất thường bầu lại HĐQT, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, sửa Điều lệ Công ty

Ngày 12/10/2019 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long họp ĐHĐCĐ bất thường bầu lại HĐQT, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, sửa Điều lệ Công ty

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Danh sách file