Ngày 10/4/2015 Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 5 triệu trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ngày 10/4/2015 Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 5 triệu trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file