Ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty