Đăng ký người thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc đăng ký người thực hiện công bố thông tin của Công ty như sau:

– Người thực hiện công bố thông tin là Người đại diện theo pháp luật của Công ty

.- Ông: Kim Kwang Hyuk

– Chức vụ: Tổng Giám đốc

– Ngày có hiệu lực: 29/06/2020

Danh sách file