Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư

Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Chi tiết nghị quyết, điều lệ xem files đính kèm.

Danh sách file