Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long công bố thông tin về việc đã nhận được quyết định số 833/QĐ-UBCK , ngày 31/10/2014 của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long công bố thông tin về việc đã nhận được quyết định số 833/QĐ-UBCK , ngày 31/10/2014 của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ cổ phần Công ty Quản lý Quỹ Thăng Long.

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file