Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long công bố thông tin về việc: Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 37 tỷ, theo giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK do UBCK cấp

Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long công bố thông tin về việc: Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 37 tỷ, theo giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK do UBCK cấp ngày 16/01/2015.

Chi tiết xem files đính kèm:

Danh sách file