Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2021.

Danh sách file