Thông báo chấm dứt HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người có Chứng chỉ hành nghề.
Chi tiết tại tập đính kèm