Cập nhật về Đăng ký người thực hiện công bố thông tin của Công ty

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo cập nhật về đăng ký người thực hiện công bố thông tin của Công ty như file đính kèm