Cập nhật thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về thông tin người được ủy quyền công bố thông tin