Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT-TLC ngày 07/9/2017 của HĐQT – Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Cương làm Trưởng Bộ phận

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT-TLC ngày 07/9/2017 của HĐQT – Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Cương làm Trưởng Bộ phận

Chi tiết files đính kèm.

Danh sách file