Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2015/NQ -HĐQT ngày 28/8/2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, về việc phân phối cổ phiếu HQC.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2015/NQ -HĐQT ngày 28/8/2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, về việc phân phối cổ phiếu HQC không chào bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngày 10/9/2015 Công ty cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 9.000.000 cổ phiếu HQC.

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file