Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT, ngày 24/8/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT, ngày 24/8/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương về việc phân phối số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. Ngày 31/8/2015, Công ty Cổ phần Quản lý Qũy Thăng Long đã hoàn thành việc mua 7.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Chi tiết xem files đính kèm.

Danh sách file