Biên bản họp HĐQT V/v bổ nhiệm TGD, miễn nhiệm TGD và Phó TGD

Biên bản họp HĐQT V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc, miễn nhiệm Tổng giám và Phó tổng giám đốc

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Danh sách file